Home

Kvantově mechanický model atomu

Struktura atomu

Kvantově-mechanický model atomu a jeho struktur

 1. Erwin Schrödinger navrhl kvantově-mechanický model atomu. Stručně řečeno: zaobírá elektrony jako vlny hmoty. Čtverec funkce vlny představuje pravděpodobnost nalezení elektronu v dané oblasti uvnitř atomu. Atomová dráha je definována jako oblast uvnitř atomu, kde je elektron
 2. Bohrův model atomu je model atomu, který vytvořil v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr.Bohrův model je následníkem Rutherfordova modelu atomu a předchůdcem kvantověmechanického modelu atomu.Hlavním přínosem Bohrova modelu je, že popisuje stabilní atom a že v případě atomu vodíku vysvětluje jeho spektrální čáry za předpokladu kvantování momentu hybnosti
 3. schrÖdingerŮv model (kvantovĚ mechanickÝ) - 1926 zavádí pravděpodobnostní výskyt elektronu v atomu pracuje s vlnovou funkcí ψ (matematická funkce popisující přípustný stav částice - v podstatě vyjadřuje závislost amplitudy de Broglieovy vlny na prostorových souřadnicích a čase

Kvantově-mechanický model. Bohrova teorie atomu nedokáže vysvětlit spektra atomů, které mají dva a více elektronů; nedokáže vysvětlit, proč jsou některé čáry intenzivnější než jiné; nemůže vysvětlit, proč se některé čáry skládají z několika jednotlivých čar, jejichž vlnové délky se jen nepatrně liší; a nedokáže vysvětlit vzájemnou interakci atomů Kvantově mechanický model je dnes přijímán jako nejrealističtější model popisující atom tak, jak ho vnímá současná věda. Je výsledkem kombinace několika vědeckých předpokladů: Všem částicím přísluší vlnová funkce Bohrův model atomu (kvantově mechanický model atomu) vysvětlil nedostatek Rutherfordova modelu pomocí kvantové teorie (zakl. Max Planc, z r. 1900) - emise či absorpce záření je nespojitá = skoková (k emisi elmag. záření dochází ve formě malých dále nedělitelných částí - kvant). Definoval 3 principy (postuláty). 1 Moderní kvantověmechanický model atomu vznikl na základě de Broglieho teorie částicových vln a následné Schrödingerovy práce, v níž představil tzv. Schrödingerovu rovnici , podle které elektron (stejně jako všechny ostatní částice) není popisován jako hmotný bod , ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnosti výskytu elektronu v různých místech prostoru

Modely atomů - FYZIKA 007

Bohrův model atomu - Wikipedi

Na něho navazuje Borův planetární model. A dnešní kvantově mechanický model, kdy jádro tvoří protony a neutrony a okolo obíhají elektrony Kvantově mechanický model atomu. Vyřešil řadu nedostatků Bohrova modelu - ten nedokázal vysvětlit štěpení spektrálních čar - tato teorie vycházela ze zákonů klasické fyziky s omezujícími podmínkami - postuláty KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL/MODEL ELEKTRONOVÉHO MRAKU Kvantově mechanický model je dnes přijímán jako nejrealističtější model popisující atom tak, jak ho vnímá současná věda. Je výsledkem kombinace několika vědeckých předpokladů: 1. Všem částicím přísluší vlnová funkce. (Louis de Broglie) 2. Na základě předchozího předpokladu byl navržen model atomu, který uvažuje

Kvantově-mechanický model atomu. Tento model je vývojem předchozího modelu. Kvantový mechanický model atomu předpokládá, že neutrony a kladně nabité protony jsou v jádru atomu. Kolem jsou umístěny záporně nabité elektrony. Ale na základě kvantové mechaniky, elektrony nemohou pohybovat v určitém předem stanoveném. Kvantově mechanický model Francouzský fyzik L. de Broglie vyslovil představu, že elektrony mají nejenom částicové, ale i vlnové vlastnosti (využívá se toho například v elektronovém mikroskopu). E. Schrödinger tuto teorii v roce 1926 zpracoval matematicky ve formě soustavy složitých rovnic a vznikl zcela nový model atomu Title: Kvantově mechanický model atomu vodíku Author: matefyz Last modified by: User Created Date: 3/17/2009 10:40:00 AM Company: Gymnazium EK Other title Stručné shrnutí kvantově-mechanického modelu atomu + návod, jak modelovat orbitaly na PC ve 3D

Bohrův model atomu. Vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou atomu formuloval již v roce 1913 dánský fyzik Niels Henrik David Bohr (1885 - 1962) a vytvořil tak další (historicky již třetí) model atomu.Tento model lze formulovat pomocí tří postulátů: 1. Atom je stabilní soustava složená z kladně nabitého jádra, v němž je soustředěna téměř celá hmotnost. Kvantovo-mechanický model atómu. Tento model je vývojom predchádzajúceho modelu. Kvantovo-mechanický model atómu naznačuje, že nie sú, ktorý má náboj neutrónov a kladne nabité protóny v atómovom jadre. Je obklopená záporne nabitých elektrónov. Ale na základe kvantovej mechaniky, elektróny nemôžu pohybovať v určitom. Kvantově mechanický popis vodíkového atomu Obrázek 4.6: Kvantově mechanický popis vodíkového atomu. Vodíkový atom tvořený protonem a elektronem je reálný fyzikální systém jehož energetické stavy jsou dobře detekovatelné na základě emitovaného čárového záření Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita. Kvantově-mechanický model Louis.

Modely atomů - FYZIKA 00

Stavba atomu . Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Anotace: Prezentace popisuje kvantově mechanický model atomu a spektrum atomu. Slouží pro prezentaci tohoto tématu, ale také jako učební materiál pro samotné žáky. Očekávané výstupy: Žák uvede kvantované veličiny, objasní spektrum vodíku KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL KVANTOVANÉ VELIČINY: v (rychlost) r (poloměr) E. Moderní kvantově mechanický model atomu vznikl na základě de Broglieho teorie částicových vln a následné Schrödingerovy práce, v níž představil tzv. Schrödingerovu rovnici , podle které elektron (stejně jako všechny ostatní částice) není popisován jako hmotný bod , ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnosti. Atom vodíku. Podle Schrödingerova kvantově mechanického modelu se atomy mohou nacházet pouze v určitých stacionárních stavech s danou energií.Těmto stavům odpovídá určité, časově neproměnné rozložení hustoty pravděpodobnosti výskytu elektronů v elektronovém obalu.Najdeme je řešením Schrödingerovy rovnice pro pohyb elektronů v přitažlivém coulombovském. Nicméně se lze do jisté míry držet domněnky o oběžných drahách elektronů uvnitř atomu, protože často vede k přibližně správným výsledkům, které v souladu s experimenty vyžadují drobné korekce. Proto k vysvětlení řady jevů použijeme Bohrův-Sommerfeldův model atomu

pudinkový model atomu 1911 Ernest Rutherford - objev protonu, planetární model atomu - přirovnává atom k sluneční soustavě, jádro atomu ( Slunce, elektrony ( planety; tento model je v rozporu s klasickými fyzikálními zákony 1913 Niels Bohr - kvantově mechanický model atomu (vodíku) - elektrony se pohybují p Stavba atomového obalu: vývoj představ o stavbě atomu, kvantování energie v atomovém obalu - souvislost s vlnovou povahou elektronů, kvantově mechanický model atomu vodíku, spektrum atomu vodíku, atomy s více elektrony - Pauliho princip a Mendělejevova periodická soustava, chemická vazba

Kvantově-mechanický model Eduportál Techmani

Stavba atomu Modely atomu Rutherford - planetární model - e po kružnicích - ztráta energie e zánik atomu dopadem e na jádro Bohr - kvantově mechanický model - nespojitá změna energie po kvantech - e nevyzařují energii Broglie - dualistický charakter e (tj. částice a vlnění) Heisenberg - princip neurčitosti Schrödinger - matematický model pro atom vodíku - Schrödingerova. RUTHERFORDŮV MODEL ATOMU • Počátek 20. století. • Ernst Rutherford • Tzv. planetární model atomu. • Kladně nabité jádro. • Elektrony obíhají kolem jádra podobně jako planety kolem Slunce. • Problém: elektron by musel vyzařovat energii, nakonec by skončil v jádře, došlo by k zhroucení atomu Kvantově mechanický model. Elektron je vlnová funkce s pravděpodobností výskytu v různých místech obalu. Orbitaly-oblasti s nejvyšší pravděpodobností výskytu elektronů. Zcela založen na zákonech kvantové mechaniky. Pomocí Schrödingerových rovnic stanoveny 4 kvantová čísl

Modely atomu - WikiSkript

Kvantově mechanický model atomu je především model matematický. Kvantová mechanika popisuje stavy částic pomocí vlnové funkce, která je funkcí prostorových souřadnic a času. Aby byla řešitelná, je nutné určité zjednodušení Jeho model však nabízel zajímavé myšlenky (ač nebylo zřejmé, odkud se vzaly), které pomohly k hlubšímu poznání stavby atomu. Moderní kvantově mechanický model atomu vznikl na základě de Broglieho teorie částicových vln a následné Schrödingerovy práce, v níž představil tzv Elektronový obal atomů- 1. hypotéza o struktuře atomu pochází od Rutherforda z roku 1911, představa plynula z analogie planetárního systému (jádro = slunce, elektrony = planety) => planetární model, nedostatek - obíhající elektrony by se stále přibližovaly k jádru, až by atom zanikl- roku 1913 se pokusil odstranit nedostatky dánský fyzik Niel Bohr, vytváří kvantově. Schrödinger - kvantově mechanický model - elektron je popisován tzv. vlnovou funkcí y, jejímiž parametry jsou kvantová čísla. Řešením vlnové rovnice lze dojít k dané funkci, která potom popisuje daný orbital, resp. její čtverec udává pravděpodobnost výskytu elektronu v daném bodě

Model atomu z antického Řecka •Hmotu nelze dělit do nekonečna, existuje nejmenší a dále nedělitelná částice - atomos Kvantově-mechanický model •Částice nejsou hmotné body, ale vlny pravděpodobnosti výskytu •Orbitaly = místa s největší pravděpodobností výskyt Kvantově mechanický model: E.Schrödinger - atomy se mohou nacházet pouze v určitých stacionárních stavech. Stacionární stavy jsou popsány vlnovou funkcí a hustotou pravděpodobnosti , která určuje s jakou pravděpodobností bude v daném okamžiku elektron na daném místě Kvantově mechanický popis vodíkového atomu Obrázek 7.6: Kvantově mechanický popis vodíkového atomu. Vodíkový atom tvořený protonem a elektronem je reálný fyzikální systém jehož energetické stavy jsou dobře detekovatelné na základě emitovaného čárového záření Kolem kladně nabitého jádra, (který má až 10.000krát menší poloměr než je poloměr celého atomu), obíhají záporně nabité elektrony po kruhových drahách - planetární model. Historie. Chadwick (1932) Jádro obsahuje kromě protonů ještě elektroneutrální . neutrony. Historie. Bohrův kvantově mechanický model Okolo jádra obíhají elektrony se záporným nábojem. A dnešní kvantově mechanický model je takový, kde jádro tvoří protony a neutrony a okolo obíhají elektrony. Stavba atomu Obrázek Atom od VNB. Jádro atomu. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů. Každý typ jádra obsahuje určitý počet protonů a neutronů

rychlosti, ale lze vypočítat pravděpodobnost, s jakou se elektron vyskytuje v určité oblasti atomu - elektronová hustota v tomto místě) - r. 1926 - E. Schrodinger - vytvořil kvantově mechanický model atomu (matematický model; vychází z kvantové mechaniky, která elektronům přiřazuje vlastnosti částic i vlnění Komentáře k článku Kvantově mechanický model atomu. FYZMATIK Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta. » zobrazit celý profi Schrödingerův model atomu - Vysvětlení důvodů vzniku modelu, stručné objasnění principů jeho vytvoření, jeho nejdůležitější výsledky, přínos a nedostatky Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty ( Moje referáty ) - Plesy ( Tipy , Firmy ) - Vysoké školy - Kurzy -

Kvantově mechanický model atomu, pravidla obsazování orbitalů Charakteristika: Tato práce popisuje kvantověmechanický model atomu a pravidla pro výstavbu elektronového obalu. Práce obsahuje základní téze kvantové mechaniky, orbital, hlavní kavantové číslo, magnetické číslo, spinové kvantové číslo, pravidla pro. Bohrův (kvantově mechanický) model (1913) - elektrony se mohou pohybovat kolem jádra jen ve zcela přesně vymezených a pak nevyzařu-jí žádnou energii, ale při přechodu na jinou dráhu se mění energie elektronu o určité kvantum (dávka) = jen pro vodík a helium Vlnově mechanický model (1925 Jeho model však nabízel zajímavé myšlenky (ač nebylo zřejmé, odkud se vzaly), které pomohly k hlubšímu poznání stavby atomu. Moderní kvantově mechanický model atomu vznikl na základě de Broglieho teorie částicových vln a následné Schrödingerovy práce, v níž představil tzv. Schrödingerovu rovnici, podle které. 5. KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL ATOMU, KVANTOVÁ ČÍSLA. ORBITAL. • Převratný byl poznatek, že elektrony neobíhají po přesně stanovené trase (orbitu), ale je možné určit pouze oblast, ve které se elektron nachází s danou zvolenou pravděpodobností. • Oblast, ve které je pravděpodobnost výskytu elektronu 95 % a

Atom - Wikipedi

 1. Kvantově mechanický model atomu - vyřešil řadu nedostatků Bohrova modelu - ten nedokázal vysvětlit štěpení spektrálních čar - tato teorie vycházela ze zákonů klasické fyziky s omezujícími podmínkami - postulát
 2. Složení a struktura atomu. Atom. Základní stavební částicí látek je atom; století př. n. l. Démokritos a Leukippos názor, že látky jsou složené z nepatrných a neviditelných částeček - atomů (atomos = nedělitelný) Počátek 19. století John Dalton - atomová teorie: . Prvky jsou složeny z malých částic - atomů, atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy.
 3. Kvantově mechanický model atomu. dále. Elektron není popisován jako hmotný bod, ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnost výskytu elektronu v prostoru. Tento model popisuje výskyt elektronů v orbitalu, tedy v místě, kde se s určitou pravděpodobností nalézá. Je založen zcela na zákonech kvantové fyziky. Obr.
 4. časová osa o vývoji atomu - Louis Victor Pierre Raymond vévoda de Broglie (1892-1987) - Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961) - Moderní kvantově-mechanický model atomu vznikl na základě de Broglieho teorie částicových vln a následné Schrodingerovy práce, v níž představil tzv. Schrodingerovu rovnici - Oproti energetickým drahám definovali také tzv. orbitaly.
 5. Složení a struktura atomu Atom: vývoj názorů na stavbu hmoty, modely atomu stavba atomového jádra kvantově-mechanický model atomu stavba elektronového obalu elektronová konfigurace atomů a iontů Radioaktivita: historie výzkumu definice radioaktivity přirozené a umělé druhy radioaktivního zářen
 6. Skutečnost, že z atomu lze oddělit záporně nabité elektrony, vedla k tomu, že vědci začali hledat odpověď na otázky, jak je v atomu rozdělena hmotnost a náboj, jak je realizována vazba záporných a kladných nábojů. 1.3.1 Tův model Prvním, nejjednodušším modelem atomu byl Tův nebo také pudinkový mo

Modely atomu VY_32_INOVACE_06_III./6._MODEL ATOMU Modely atomu První představy Od řeckých filosofů k současnosti Objev rentgenových paprsků Kapkový model Jádrový model Planetární model Kvantově mechanický model zápis První představy o složení hmoty Byli to hlavně filosofové, kteří se zamýšleli nad tím, z čeho se věci kolem nás skládají KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL ATOMU Tento model je převážně matematický. Stav částice, popř. systému částic je vyjádřena pomocí veličiny vlnové funkce a je možné je vypočítat pro zvláštní stavy podle Schrödingerovy rovnice. Oblast, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu elektronu - orbital

Stavba atomu - Chemi

 1. Schrödingerův model atomu. Vysvětlete důvody vzniku modelu, stručně objasněte princip jeho vytvoření, uveďte jeho nejdůležitější výsledky, přínos a nedostatky, pohovořte o jeho doplnění. První se snažil skloubit 2 podstatné vlastnosti mikrosvěta - všechny elementární objekty se chovají jako částice i vlna.
 2. SCHRÖDINGERV MODEL ATOMU (tzv. KVANTOVĚ MECHANICKÝ) - v roce 1926 bere v úvahu vlnový charakter pohybu elektronu elektron není popisován jako bod, ale jako vlnová funkce určující pravděpodobnosti výskytu elektronu v rzných místech prostoru dráhy jsou nahrazeny tzv
 3. Kvantově mechanický model Atomu Snahou modelu je popsat stav elektronu v el. obalu a popisuje ORBITÁL = prostor, kde se elektron nejspíš vyskytuje Elektron se popisuje 4 kvantovými čísly
 4. Bohrův model - kvantově mechanický Od doby,kdy se objevily teorie o dělení hmoty na atomy,vznikla řada teorií o vzhledu a vlastnostech atomu.Teoreticky se autoři snažili o znázornění vzhledu atomu,a tím i snaha vytvořit model.Kolik vědců,tolik modelů.Model vždy musel vyhovět i vlastnostem atomů jednotlivých prvků a.

Elektronový obal atomu - Sweb

Struktura atomu. Kvantově-mechanický model atomu

 1. Rutherforův model atomu (též planetární model atomu) je model atomu, který navrhl Ernest Rutherford v roce 1911 na základě analýzy experimentů Geigera a Marsdena. V tomto modelu je atom složen z velmi malého hmotného jádra, kolem nějž obíhají elektrony ve vzdálenosti cca 10000krát větší než je poloměr jádra atomu
 2. Kvantově mechanický model atomového jádra. Podle kvantově mechanického modelu se elektrony v atomech nepohybují jako klasické částice nebo jako planety, ale platí pro ně zákony kvantové fyziky. Kvantově mechanický model atomu popisuje pohyb elektronu v atomu pomocí
 3. Kvantově-mechanický model atomu 11 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky elektron jádro atomu orbital typu s, ve kterém se vyskytuje elektron. Charakteristika orbitalu kvantové číslo název hodnoty význa

Jaderná energie - cez

Kategorie: Fyzika Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, Dobříš Charakteristika: Práce ve formě prezentace na téma vývoj názorů na stavbu látek a strukturu atomů.Popisuje první představy o struktuře látek, základní chemické zákony, moderní modely atomu, využití poznatků získaných studiem stavby atomu Bohrův model atomu Kvantově mechanický model - atomový orbital - kvantový stav elektronu, ohraničuje oblast, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu daného elektronu - rozložení elektronů v prostoru charakterizují tzv. kvantová čísla. 3 Poděkování Rád bych poděkoval lektorům, svým bývalým učitelům a nynějším kolegům, prof. MUDr. Pravoslavu Stránskému z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a doc. Ing. Jozefu Sabolovi kvantově mechanický model atomu helia kyselina acetylsalicylová kyselina boritá kyselina chloristá kyselina citronová kyselina fluorovodíková, fluorovodík kyselina máselná kyselina mravenčí kyselina olejová kyselina peroxosírová kyselina sírová kyselina stearová kyslík a molekula kyslíku led lithium maltosa měď methan. 27) Elektronový obal atomu (Tův, Rutherfordův, Bohrův model atomu, čárový charakter atomových spekter, energetické hladiny, princip laseru, kvantově mechanický model atomu, kvantová čísla, periodická soustava prvků)

Elektronový obal atomu ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU MODELY ATOMU Na základě experimentálních výsledků byly vytvořeny různé teorie o struktuře atomu, tzv. modely atomu. Tův model: Roku 1897 se jako první pokusil o popis stavby atomu anglický fyzik John Josef T (objevitel elektronu) Studijní text shrnuje v šesti kapitolách základní poznatky o mikrosvětě atomů a molekul. Klade si za cíl seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy kvantové chemie, se stavbou atomů a molekul a s jejich studiem

Elektronový obal atomu, kvantování energie atomu. Čárové spektrum atomu vodíku, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla, orbital. chemická vazba. Emise a absorpce světla atomem, emisní a absorpční spektra, stimulovaná emise, laser. 4.3 Jaderná fyzik - model obsahuje jádro a přesně definované sféry energií E=h.υ →E= h.1/λ h =Planckova konstanta= 6,626.10 -34 J.s Kvantově mechanický model atomu - vychází z kvantové mechaniky, elektronům přiřazuje vlastnosti částic i vlnění (vlnová funkce ψ= pozměněná energie Atomová fyzika se zabývá především strukturou elektronového obalu, kterou podle dnešních představ nejlépe popisuje kvantově mechanický model atomu. Počet a rozložení elektronů v elektronovém obalu určuje také chemické vlastnosti prvků Atomic models [edit | edit source]. There has been a variety of atomic models throughout history of atomic physics, that refers mainly to a period from the beginning of 19th century to the first half of 20th century, when a final model of atom which is being used nowadays (or accepted as the most accurate one) was invented Energie atomu je tedy kvantována a Bohrův model byl první kvantový model atomu. 4. Kvantově mechanický model (1925): Erwin Schrödinger, Paul Dirac - atomy se mohou nacházet pouze v určitých stacionárních stavech. Stacionární stavy jsou popsány vlnovou funkcí \ x,y,z,t a hustotou pravděpodobnosti \2, která určuje, s jako

Kvantově mechanický model atomu - SlideShar

 1. KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL ATOMU. Byl vystavěn pomocí kvantové mechaniky (QM)- -mechaniky mikročástic tj. objektů <10 - 10 m . N.BOHR : Kdo při prvním seznámením s QM říká, že všemu rozumí , nepochopil ani slovo. Koho kvantová teorie nešokuje, ten ji nepochopil
 2. Kvantově mechanický model atomu. Chceme-li odvodit systém energetických hladin elektronu v atomu vodíku bezesporně, musíme při řešení použít kvantově mechanické metody, nikoliv kombinovat klasickou metodu řešení s kvantovými předpoklady, jak jsme učinili v případě Bohrova modelu
 3. Kvantově mechanický model atomu: - chování mikročástic, např. protonů nebo elektronů, se zásadně liší od chování těles běžných rozměrů a nedá se vystihnout klasickou (newtonovskou mechanikou), pro popis dějů v atomovém měřítku byla vypracována obecnější teorie - kvantová mechanik
 4. Kvantově - mechanický model atomu. duální charakter elektronu. elektron charakterizujeme kvantovým stavem (vlnovou funkcí a energií) vlnová funkce určuje výskyt elektronu - orbital. kvantový stav charakterizují 3 kvantová čísla. Kvantová čísla. Hlavní .
 5. kvantově mechanický model atomu Základní zákony kvantové mechaniky (svět mikročástic, popis jevů v atomovém měřítku) Energie mikročástic je kvantována (např. energie elektronu v atomu): hodnota energie může nabývat pouze určitých diskrétních hodnot (makroskopická tělesa mění svoji energii spojitě) Mikročástice mají dualistický charakter: chovají se současně jako částice (korpuskule) a jako vlnění (elektromagnetické záření) ʎ = h / (m

Bohrův model atomu :: MEF - J

CHE 01: Uvod

Štruktúra atómu. Kvantovo-mechanický model atómu

Kvantově mechanický popis vodíkového atomu

Kvantově mechanický model atomu · Je založen na principech kvantové fyziky · Louis de Broglie prohlásil, že elektrony mají nejen částicové, ale i vlnové vlastnosti (elektronový mikroskop) · Erwin Schrödinger tuto teorii zpracoval ve formě složitých rovnic a vznikl nový model atomu · Podle Schrödingera nemůžeme určit. Atomová teorie, Kvantově-mechanický model atomu, Model atomu. Uniepedie je mapa koncept nebo sémantické sítě organizovány jako encyklopedie nebo slovníku. To dává stručný definici každého pojmu a jeho vztahů. Toto je obrovská on-line mentální mapa, která slouží jako základ pro koncepčních diagramů. Je to zdarma k.

Chápeš

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Stavba atomu - chemie onlin

Jako klasický příklad uveďme kvantově mechanický model atomu vodíku, který byl prvním krokem k objasnění stability hmoty. Z no vých jmenujme modely materiálů s negativní permitivi-tou a/či permeabilitou (tzv. metamateriálů), jež lze s jistou nadsáz Elektronový obal atomu (atomová spektra, kvantová energie, kvantově mechanický model atomu vodíku, kvantová čísla). Struktura atomového jádra (jaderné reakce, přirozená radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a slučování jader, výroba a užití radionuklidů, detekce jaderného záření)

PPT - Vývoj modelu atomu PowerPoint Presentation, freeKvanta | Eduportál TechmaniaSW pro školy

Klasický a kvantově mechanický lineární harmonický oscilátor. Kvantování spinu. Pauliho princip. Interakce spinu s vnějším polem. Stavba atomového jádra. Klasifikace mikročástic, standardní model. Slabá a silná interakce. Jaderné reakce. non-LTE problém pro dvouhladinový model atomu. Vícehladinový atom s kontinuem. RUTHERFORDŮV MODEL ATOMU-tzv. planetární model-r. 1911-předpokládalo se, že se elektrony pohybují kolem jádra po. kružnicích KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL- uvažuje, že elektrony mají částicové i vlnové vlastnosti, toto je. označováno jako dualismus-192 Kvantová fyzika - foton, fotoelektrický jev, Comptonův jev, vlnové vlastnosti částic, modely atomu, kvantově mechanický model atomu vodíku Jaderná fyzika - základní pojmy, atomové jádro, proton, neutron, protonové, nukleonové a neutronové číslo, izotopy, izobary, vazebná energie jádra, přirozená radioaktivita, zákon. Struktura atomu - Daltonova atomová teorie, Tův model atomu, Rutherfordův model atomu, Bohrův model atomu, kvantově-mechanický model atomu - vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, atomový orbital, kvantová čísla, energie a tvar atomových orbitalů, elektronový spin, Pauliho princip výlučnosti, výstavbový princip

 • Emu cena.
 • Rumpelstiltskin.
 • Tichy ocean.
 • Systém windows vytvořil dočasný stránkovací soubor.
 • Osetreni obkladu.
 • Laurasie.
 • Bechyně zajímavosti.
 • Cgi grafika.
 • Receiver top.
 • Medvěd napadl cyklisty.
 • Liberty island ferry.
 • Ford cargo 2017.
 • Dětská přilba na motorku bazar.
 • Bon jovi bed of rose.
 • Podlahy tarkett zkušenosti.
 • Ortodoxní židé zvyky.
 • Pletení pro začátečníky kniha.
 • Rangers – plavci inženýrská.
 • Modelářská tráva.
 • Otoky nohou po operaci.
 • Charlie carver.
 • Toyota 4runner prodám.
 • Annonce inzerát zdarma.
 • Zamek slavkov sting.
 • Harry potter cruise child.
 • Nejlepší fantasy knihy všech dob.
 • Pensylvánská univerzita známí absolventi.
 • Mi action camera 4k specs.
 • Práce v plzni ihned.
 • Nažehlovačky reflexní.
 • B17 therapy forte.
 • Wolfram alpha determinant.
 • Urologie jihlava.
 • Legoland london.
 • Horoskop podle jména.
 • Diabetes mellitus 1. typu novinky.
 • Ponorka thresher.
 • Kokršpaněl štěně prodej.
 • Cyklokrosové kolo.
 • Operace sec hartman.
 • Grishko bazar.