Home

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem Práva a povinnosti pedagogických pracovníků § 22a - Práva pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo. a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany.

PPT - Škola, rodina, komunita PowerPoint Presentation

Nařízení vlády č. 400/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Volná pracovní místa Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - §22a, §22b školského zákona 11. 09. 2018 | Ullrych. 3 . Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností Povinnosti pedagogických pracovníků. Pedagogický pracovník je povinen. a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta

Školský zákon - část první - obecná ustanovení (§ 21

1.5 Povinnosti pedagogických a provozních pracovníků Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy se řídí ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přím Civilněprávní odpovědnost. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) v § 2910 stanoví, že: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.[1] Katalog základních zákonných povinností pedagogických pracovníků aplikovatelný na.

Dokumenty ke stažení

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. §22 (2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků § 22a Práva pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze stran 2. Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikovéh 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky Str. 3 1.1 Práva žáků 3 1.2 Povinnosti žáků 3 1.3 Práva zákonných zástupců žák

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých

Vyberte si z největší nabídky vzdělávacích a poradenských služeb v ČR Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - Mělní

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů neb 6 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo (§ 21 školského zákona) a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona 3 Obsah: A Školní řád I. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky a s ostatními zaměstnanci školy, práva a povinnosti pedagogických pracovníků Čl. 1. Práva žáků ve škol 1 Práva a povinnosti žáků, zák. zástupců a ped. pracovníků, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností Podle ustanovení § 213 odst. 2 zákoníku práce činí dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Definice pedagogického pracovníka obsahuje ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen.

Mezi práva pedagogických pracovníků patří i ochrana před fyzickým či psychickým nátlakem. Proto současně dochází k zakotvení povinnosti zahájit řízení o vyloučení žáka či studenta za předpokladu, že tento se dopustí zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem, za které je třeba vždy. Práva pedagogických pracovníků (§22a) Pedagogický pracovník (učitel MŠ, asistent pedagoga, speciální pedagog) má při výkonu své pedagogické činnosti právo: - na zajištění podmínek potřebných pro výkon jeho pedagogické činnosti, zejména na ochran Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) 3.4 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 3.4.1 Práva pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti v souladu s § 22 a školského zákon

101/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb ..

 1. Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků jako jednu z nejobtížnějších oblastí praktické personalistiky ve školách a školských zařízeních ovlivňuje jednak obecná právní úprava provedená zákoníkem práce (§ 81 a násl.), a dále zvláštní úprava obsažená v ustanovení § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen ZPP)
 2. 3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 4. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 5. Žákům školy je zakázáno 6. Docházka do školy 7. Výchovná opatření 8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. Komisionální zkoušky 10. Změny v průběhu vzdělávání 11
 3. ace, nepŘÁtelstvÍ nebo nÁsilÍ Ást iv. prÁva a povinnosti pedagogickÝch pracovnÍk
 4. 6 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo (§ 21 školského zákona) a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona
 5. Práva a povinnosti žáků.. 5 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků, popřípadě osob, Práva a povinnosti pedagogických pracovníků.. 10 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky a dalšími.

Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žák epravo

 1. 1.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1.3.1 Práva pedagogických pracovníků 1) Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogickou činnosti zejména n
 2. Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve.
 3. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků; pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků 1.1.1 Práva žáků Žáci mají právo na vzdělávání na informace o průběhu a výsledcích svého vzděláván

1.6 Práva pedagogických pracovníků. 1.7 Povinnosti pedagogických pracovníků. 2. Provoz a vnitřní režim školy. 2.1 Docházka do školy. 2.2 Školní budova. 2.3 Školní družina. 2.4 Školní jídelna. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před.

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Následně je struně představena historie a vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v ýeské republice, základní a nejastěji využ ívané metody a formy DVPP a jejich efektivitu. V neposlední řadě se diplomov Domů Kurzy Školství, zdravotnictví a sociální oblast Práva a povinnosti pedagogických pracovníků na školních výletech a exkurzích. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků na školních výletech a exkurzích 1.1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy 1.1.1. Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo: na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a úast ve výuce podle rozvrhu Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem ŠD.

Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi EduCit

 1. 3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žák
 2. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.4 Práva s povinnosti pedagogických pracovníků (v souladu s novelizací školského zákona k 1.9.2017 (§22a, §22b ŠZ)) 2
 3. pedagogických a ostatních pracovníků SOU, má nárok na vyšetření záležitosti a případná následná opatření vedoucí k nápravě situace. 1.2 Povinnosti žáků řádně docházet do školy do SOU pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, týdenních plánů nebo pokynů pedagogických pracovníků
 4. Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen: 1. Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. 2. Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta. 3. Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách
 5. MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ 8 Metodické pokyny Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování podle 16třídního katalogu prací, č. j. 30 207/2003-25

PRÁVA A POVINNOSTI..... 5 Práva a povinnosti žáků..... 5 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků, Práva a povinnosti pedagogických pracovníků.. 10 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky a. 1.4 Práva pedagogických pracovníků 1.5 Povinnosti pedagogických pracovníků 2. Provoz a vnitřní režim školy. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, práva a povinnosti pedagogických pracovníků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků s pracovníky PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,. III. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 3.1 Pedagogičtí pracovníci mají podle § 22a školského zákona při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu pře

Ohlédnutí za lyžařským kurzem kvinty a 1

Video: Pedagogicke.info: MŠMT: Pomůcka k nově zakotveným právům a ..

(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. (3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost 1.4 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Každý pedagogický pracovník má právo: podílet se na výchovně vzdělávacím procesu a uplatňovat při něm osobní poznatky, zkušenosti a příklady v souladu s platnými zákony, vyhláškami a nařízením

5. Povinnosti pedagogických pracovníků školy: 5.1 Povinnosti všech učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga: Věnovat individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními či výukovými problémy. Dbát, aby zdraví žáka a zdravý vývoj nebyl narušen vyučovací a výchovnou činností Práva pedagogických pracovníků bezpečné pracovní podmínky zaměstnanec povinnost oznámit, že nejsou vytvořeny potřebné pracovní podmínky §249 odst. 3 zákoníku práce oprávnění odmítnou výkon práce §106 odst. 2 zákoníku práce povinnost: postup podle krizového plánu nespokojenost s řešením situac 2.2 Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle školského zákona, b) chránit a respektovat práva žáka, c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole 3 1.5 Práva a povinnosti zaměstnanců školy - Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané zákoníkem práce, organizaním řádem školy, provozními řády školy a uebe n, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména zákonem . 561/2005 Sb. 2.2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonnýc

2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 3. Podrobnosti k pravidlům vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 4. Chování žáků, docházka do školy a způsob uvolňování a omlouvání žáků 5. Provoz a vnitřní režim školy 6. Zaměstnanci školy 7 Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola 2.3. Práva pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo a. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonnýc MŠMT vydalo nový metodický materiál s názvem: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. OBECNĚ: Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti. Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona) Pedagogický pracovník je povinen - vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, - chránit a respektovat práva žáka, - chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole a školském zařízení

1.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1.3.1 POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání • chránit a respektovat práva dítěte • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování v mateřské škol C) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1. Máte právo být informován o dění ve škole, které se vás týká. 2. Máte právo udělovat žákům pokyny a požadavky a vyžadovat jejich splnění, vyjádřit názor ke všem problémům ve škole vůči své osobě a obdržet odpověď na dotazy týkající se provozu školy. 3

Kompetence pedagogických pracovníků. Práva a povinnosti zákonného zástupce v souvislosti s požadavkem medikace či zdravotnického úkonu ve škole. Legislativní vymezení problematiky medikace a zdravotnických úkonů. Kompetence osobního asistenta v resortu školství. Typologie zdravotnických úkonů Práva a povinnosti školy, rodičů a žáků Právní úprava výkonu tzv. nepřímé pedagogické činnosti zaměstnanců - pedagogických pracovníků. Zaměstnanec (tj. i pedagogický pracovník) vykonává práci. v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo stanoveném jmenováním

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Práva, povinnosti a odpovědnost pedagogických pracovníků vyplývají: - ze školského zákona, - z právních předpisů pro zaměstnance škol a školských zařízení, - z obecně závazných právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Povinnosti pedagogických pracovníků . Pedagogický pracovník je povinen. a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se z ásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, ž áka nebo studenta

Občanská práva a povinnosti - RV

3.3. Práva a povinnosti pedagogických pacovníků 3.3.1. Práva pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochran Povinnosti pedagogických pracovníků 1) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta. 2) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet vše

Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi

 1. 1.6 Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona) Pedagogický pracovník je povinen - vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, - chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
 2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 3.1 Práva pedagogických pracovníků Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele školy je neřízenou kopi
 3. 2. Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chován
 4. Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: DM-020/1677/2017 Sp.zn.:020/4 1 Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: DM-020/1677/2017 I. ÚVOD 1. Předmt a rozsah úpravy (1) Domov mládeže (dále DM) je školské zařízení, které poskytuje žákům středních ško

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců a jejich vztahy se zaměstnanci školy Článek 2 Práva pedagogických pracovníků V souladu s § 22a školského zákona mají pedagogičtí pracovníci při výkonu své pedagogické činnosti právo plnit pokyny pedagogických pracovníků nebo dalších zaměstnanců školy, vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušně, zdvořile a s respektem, být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI - práva Práva a povinnosti žáků, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy 1.1. Práva a povinnosti žáků 1.1.1. Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 1.1 : Tento školní řád upravuje: 1.1.1: podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, dále vymezuje práva a povinnosti pedagogických a dalších pracovníků školy pedagogických i provozních pracovníků školy. Schválen dne 02. 09. 2019 s platností od 02. 09. 2019 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škol

Povinnosti dítěte : dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ; dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy; šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami; vzájemně si pomáhat a neubližovat si; dodržovat osobní hygienu; oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům jakékoli přání nebo. Práva žáků 4 III. Povinnosti žáků 6 IV. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců 11 V. Práva a povinnosti zákonných zástupců 14 VI. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 15 VII. Průběh a způsoby ukončování středního vzdělávání 15 VIII. Žákům je.

Pracovní právo 2016 na téma Zákoník práce v novelizaci

c) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků, studentů neb Povinnosti pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen: a) vykonávat pedagogickou þinnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 2. Provoz a vnitřní režim školy. - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydan Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 4 III. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy Práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona) Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti práv 1.1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1.2 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1.3 Vzájemné vztahy mezi žáky, žáky a pracovníky školy Kapitola 2. 2.1 Organizace vzdělávání 2.2 hování žáka 2.3 Docházka do školy 2.4 Postup školy při neomluvené nepřítomnosti Kapitola 3

Dana Prudíková: Pedagog jako chráněná osoba Pedagogicke

Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. 1.14.Práva a povinnosti pracovníků. Práva a povinnosti pracovníků jsou dány: zákoníkem práce, školským zákonem; zákonem o pedagogických pracovnících; vyhláškou o základní a mateřské škol I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků pedagogickými pracovníky a dalšími zaměstnanci školy II. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků III. Provoz a vnitřní režim školy IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociáln

Práva a povinnosti žáků ve škole - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, majetku školy - vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Incidenty během poskytování vzdělávacích služeb v prostředí škol/školského zařízení a při mimoškolních akcích - odpovědnost pedagogického pracovníka, možnosti řešení, možná rizika prÁva a povinnosti pedagogickÝch pracovnÍkŮ. 1.1 prÁva a povinnosti ŽÁkŮ 1.2 prÁva a povinnosti zÁkonnÝch zÁstupcŮ 1.3 prÁva a povinnosti pedagogickÝch pracovnÍkŮ 2. podrobnosti o pravidlech vzÁjemnÝch vztahŮ se zamstnanci ve ŠkolnÍ druŽin 3. provoz a vnitŘnÍ reŽim ŠkolnÍ druŽiny. I. Obecné vymezení práv a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců 1. Práva žáků 2. Práva pedagogických pracovníků 3. Práva zákonných zástupců 4. Povinnosti žáků 5. Povinnosti pedagogických pracovníků 6. Povinnosti zákonných zástupců II. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a. - Práva a povinnosti nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců - Práva a povinnosti zletilých žáků - Práva a povinnosti pedagogickcýh pracovníků - Ochrana majetku školy - Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace - Pravidla hodnocení žáků a student

 • Nejlepší štípací sekery.
 • Buněčné jádro biologicky.
 • Tui uk.
 • Kaple sv. václava vinohradský hřbitov.
 • Disneyworld price.
 • Pletení pro začátečníky kniha.
 • Jak stáhnout fotky z messengeru.
 • Malotraktor case.
 • Policie roudnice nad labem.
 • Fotky krasnych muzu.
 • Nemocnice hodonín dětské oddělení.
 • Mi action camera 4k specs.
 • Jak udělat meruňkovou zmrzlinu.
 • Collarbone.
 • Lineární lomená funkce inverzní.
 • Tenke magnety.
 • Peter pan 2017.
 • Obsessed text.
 • Kabylake wiki.
 • Hack fb uctu.
 • Pravá krev godric.
 • Tym hokej.
 • Školení bozp.
 • Hyundai i40 benzin bazar.
 • Ah 1 super cobra.
 • Vymírání megafauny.
 • Steve carell filmy a televizní pořady.
 • Ichthys litoměřice.
 • Romeo and juliet english.
 • Posuvné brány výkres.
 • Vintage poštovní schránka.
 • Lucky box cz.
 • Rozměry modelové železnice.
 • Design program free.
 • Handling a noseni deti bazar.
 • Zvětšené uzliny na krku u kočky.
 • Jak sušit marihuanu.
 • Státní opera.
 • Xen tan dark lotion.
 • Emp cvičení.
 • Karbanátky z tuňáka.