Home

Vypravování podle osnovy

Osnova vzo

Osnova vypravování Když píšete vyprávění nebo příběh, měla by osnova začínat uvedením do děje, poté by měla následovat zápletka, vyvrcholení příběhu a rozuzlení. Případně je možné příběh rozdělit do pěti fází, kterými jsou: expozice (úvodní situace), kolize (zápletka), krize (vyvrcholení konfliktu. text o trochu přesahuje 250 slov, což je podle zadání v pořádku Mnoho úspěchů u maturity z češtiny, pokud si v písemné práci vyberete vypravování Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky , Triky na jedničku a jeho autorem je NovýAmos.cz Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost. Autor: Mgr. Petra Cemerková Golová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh další materiály k tomuto očekávanému výstupu

Jak napsat skvělé vypravování u maturity z češtiny

 1. Žák se pokusí podle obrázků sestavit osnovu jednoduchého vypravování. Podle vlastní osnovy ho dokáže vypravovat. Klíčová slova: osnova, úvod, vlastní vypravován.
 2. Podle jednotlivých obrázků sestav osnovu. 4. Ke každému bodu osnovy vymysli alespoň 3 věty. 5. Příběh dokonči. Co se asi stalo nakonec? Je z tohoto příběhu nějaké ponaučení? Vypravování - sestavení osnovy.
 3. Vypravování podle obrázkové osnovy. Sestavení osnovy s časovou posloupností. Pořádek slov a vět. Popis popíše pracovní postup, zvíře, věc, osobu. používá a chápe osnovu. umí najít podstatné znaky a informace popisu. Hlavní zásady popisu. Popis pracovního postupu podle časové následnosti. Popis zvířete, věci, osob
 4. 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ - OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: ⇒ vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, ⇒ společně ve dvojici se spolužákem sestaví správné pořadí jednotlivých úryvků textu do logického sledu, ⇒ dodržují při vypravování časovou posloupnost
 5. Sekce Vypravování obsahuje už celkem 741 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí

Osnova _ vypravování 1)Úvod: vystižení prostředí, seznámení s postavami 2)Stať: - otevření děje (základní situace) - rozvíjení děje (zápletka, stupňování, napětí) - vyvrcholení děje (rozuzlení) 3) Závěr: - ukončení děje - zobecnění a vyvozené poučen Téma: Vyprávění podle obrázkové osnovy. Ročník: 2. Anotace: Materiál slouží jako slohová průprava k vypravování bajky. Osnova je v tomto případě nahrazena obrázky. S materiálem lze pracovat v obměnách Vyprávění podle obrázkové osnovy - Rozbité okno 720,49 kB Mgr. Petra Cemerková Golová: 08. 10. 2010: 12918: Vyprávění podle obrázkové osnovy - Bruslení na zamrzlém rybníce 756,59 kB Mgr. Petra Cemerková Golová: 08. 10. 2010: 8687: Vyprávění podle obrázkové osnovy - Zatoulaná kočička 657,55 k Jak napsat vypravování. Naučte se snadno vykonstruovat příběh. Na co si dát pozor při psaní osnovy. Někdy může vzniknout nesoulad mezi osnovou a tématem a cílem práce. Dochází k tomu například, pokud je téma práce nastaveno příliš široce, osnova jej pak nemůže pokrýt Vypravování udává buď celý příběh, řadu událostí, anebo jen událost jednu samotnou. Důležité je držet se logické a časové posloupnosti. Příběh a samotný děj může být vymyšlený. Pokud neoplýváte fantazií, není zakázáno vypravovat vlastní zážitky, podle pravdy

Vyprávění podle obrázkové osnovy - Zatoulaná kočička

DUMY.CZ Materiál Osnova vypravování

- dělí slova na konci řádku podle stavby slov Sloh: - základní formy společenského styku - jednoduchý popis - děj - základ vypravování - vypravování podle obrázkové osnovy - sdělení svého názoru, vyjádření vlastních pocitů Č tení a literární výchova: - plynulé čtení jednoduchých textů - slovní přízvuk. Vyprávění podle obrázkové osnovy - Bruslení na zamrzlém rybníce Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na slohovou výchovu a obrázkovou osnovu k vyprávění. Žák na základě obrázkové osnovy vytvoří krátký mluvený projev a dodrží v něm časovou posloupnost. Očekávaný výstup: seřadí ilustrace [

Žáci se seznámí s mikulášskou tradicí. Hrají hru na procvičení paměti, vypráví příběh s použitím zadaných slov, kreslí obrázek podle popisu, popisují postavu anděla. Prezentace je určena žákům 4. a 5. ročníku. 20. Vyprávění podle obrázkové osnovy . Seznámení s jednotlivými obrázky příběhu vypravování podle osnovy, dotazník, žádost, životopis. I s pomocí PC. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jazyková výchova Ročník: osmý Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Žák: ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy

SLOHOVÉ PRÁCE → VYPRAVOVÁNÍ •Prezentace je zaměřená na opakování všeho podstatného k vypravování. Před uzavřením škol jsme se tomuto slohovému útvaru podrobně věnovali, všechny informace by vám tedy měly být povědomé a výsledkem by měla být slohová práce, kterou napíšete. •Postupujte podle návodu n Český-jazyk.cz - SLOHOVÉ PRÁCE: Databáze slohových prací zdarma (sloh, slohovky, slohové práce, slohový útvar, slohový postup, slohy k maturitě Tvoří jednoduchá vypravování podle obrázkové osnovy, dodržuje posloupnost slov ve větách i pořadí vět. Srozumitelně sděluje své zážitky. Učí se pozorovat věci, osoby a zvířata a pomocí osnovy je popisuje. Spoluvytváří třídní pravidla slušné komunikace a respektuje je. Mluvený projev 3) Vypravování - učebnice 7 - přečti si text. Podle osnovy zkus vytvořit vlastní příběh - ke každému bodu napiš alespoň 2 věty. Přeji hodně sil a zdraví

Vypravování. Pojmenovávání předmětů a dějů Základní hygienické návyky spojené se psaním Písemný projev a jeho kontrola Jednoduchá sdělení Řazení děje podle ilustrací. Vypravování podle názorných pomůcek Souhlásky na konci a uvnitř slova Význam slov Třídění slov podle významu Stavba slova Jazyková výchov Vypravování podle obrázků. Ústní i písemný popis jednoduchých předmětů a činností. Využívání jednoduché osnovy. Požádání o informaci, podání stručné informace (i telefonicky). Uvítání návštěvy, rozloučení se. Sdělování přání, pozdravů (ústní i písemné); pohlednice, dopis. Výběr vhodných výrazů Text podle fotografie. 10.hodina, 25.11.2013 Popis a vypravování. Práce s učebnicí str. 159 a 160. Vlastní text podle osnovy: 1/ Úvod - popis - místo, čas, doba, atmosféra. 2/ Stať - a/ vypravování - setkání hlavního hrdiny s padouchem / s duchem/ s. b/ popis - vzhled, chování, jednání padoucha / ducha/

Český jazyk 8 - učebnice Septima, spol

Komunikační žánry - vypravování podle osnovy, vypravování podle vlastních zážitků ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev začíná používat vyjadřování závislé na komunikační situaci Základy mluveného projevu závislého na komunikační situac Příklad vypravování podle osnovy: HUGO Povím vám, co se mi nedávno stalo. Jsem úplně obyčejný kluk, jmenuji se Honza a chodím do 6. třídy. Mám kolem sebe spoustu kamarádů, ale pořád mi něco chybělo. Občas jsem smutně koukal na psí slečnu Žofi

UČEBNÍ OSNOVY - csicr

 1. - seřadí ilustrace a vypravuje podle dějové posloupnosti - vypravování podle obrázkové osnovy - vypravuje jednoduchý příběh podle vlastních zážitků - vypravování jednoduchého příběhu - popisuje ústně i písemně jednoduché předměty - jednoduchý popis - pracovního postupu, cesty, obrázku, a činnosti osoby.
 2. Vypravování podle obrázkové osnovy Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy . Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy ; posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchá příběh. Očekávané výstupy - 2. období - žák: 1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 1.13 Sloh: Základní formy.
 3. Téma dnešní hodiny bude opět: Vypravování Už umíte napsat osnovu podle vypravování. Dneska si vyzkoušíte napsat vypravování podle osnovy. Osnova bude lehká, dokonce kreslená Takže: D. ú.: Vyprávěj příběh podle obrázků. Jak na to? 1) Prohlédni si obrázky a rozmysli děj. 2) Poté si příběh napiš na papír
 4. . 1 - vypravování podle obrázků. Napiš osnovu - dle zadání 131/1 b). Bude 5 bodů osnovy - ve větách, každý bod (věta) odpovídá jednomu obrázku. Napiš vypravování 15 - 20 vět. Snaž se dodržet 5 odstavců podle bodů osnovy. Author: User Created Date
 5. Vypráví děj (pohádku, příběh) podle obrázků ve správném pořadí. vypravování podle obrázkové osnovy C 2 Čj Pr Omluví se spolužákovi, sourozencům, učiteli, dospělým. omluva C 2 Čj Pr, Tč Užije správný postup při líčení, popíše zvíře podle obrázku. popis zvířete - vypravování C 2 Čj T
 6. Vypravování, líčení, charakteristika. 3 - návrh osnovy I. Úvod - cíl úvahy II. Vlastní úvaha - přemýšlení (pozor na předčasnou generalizaci) Podle stupně odbornosti můžeme odborný styl členit na styl vědecký, prakticky odborný a popularizační. ---: - ----

Vypravování Slohové práce Český-jazyk

útvarů - vypravování, dopis, zpráva a oznámení). Základy studijního čtení: vyhledávání a zápis podstatných informací (hlavní myšlenky textu), samostatná příprava jednoduchého referátu (podle osnovy). masmédiích: Literární výchova Reprodukce textu: jednoduchá reprodukce přečteného textu - čtení a reprodukc Vypravování podle osnovy. Učebnice str. 18 Učebnice str. 23 - 24 Jazyková výchova Abecední řazení písmen. Spojování a oddělování vět. Správné řazení vět. Rozlišení druhů vět podle postoje. Učebnice str. 16 - 29 PS 1 str. 15 - 21 Literární výchova Čtení literárních textů. Plynulost čtení, správné tempo Představuji vám výuková videa, která vám mohou pomoci při samostudiu českého jazyka! Více materiálů najdete na Instagramu @cestina_na_pohodu Napište vypravování v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: uvedete, kdy a kde se příběh odehrál; Pokud jste se držela stejně jako já náležitostí neformálního dopisu a osnovy, podle mého názoru by měla být práce určitým počtem bodů hodnocena. Přeji hodně pevné nervy

(osnovy) O čekávané školní -přímá řeč ve vypravování - stylizuje psané i mluvené vypravování podle zásad daného stylu i jazykové normy - umí sestavit osnovu vypravování, respektuje časovou posloupnost vypravování - při písemném projevu uplat ňuje znalosti o p římé řeč podle seřazené obrázkové osnovy Vypravování podle obrázků Vv - Kresba příběhu - domýšlí děj příběhů Tvořivé činnosti s literárním textem - píše čitelně, úhledně, správně Uvolňovací cviky, nácvik psaní pís-men a číslic - sluchem i zrakem rozlišuje hlás-ky, zvládá výslovnost i psaní sa Vypravování - vytvo ří mluvený projev na základ ě vlastního zážitku - vypráví jednoduchý p říb ěh podle obrázkové osnovy - respektuje základní komunika ční pravidlo v rozhovoru - v mluveném projevu sestaví jednoduché sd ělení - sd ělí základní informace o svém bydlišti Čtení, práce s textem Slovní zásob A poslední částí je závěr, ve kterém vyhodnotíme náš postup. Jak tedy nakonec celá práce podle nás dopadla. Můžeme také zhodnotit, zdali se náhodou nakonec nelišila od toho, co jsme původně chtěli říct a napsali to do úvodu. Nic se nestane, je-li pak výsledek trochu jiný, důležité je to komisi objasnit

budeš bezpečně vědět, napiš osnovy vypravování ( 3 pohádky = 3 osnovy). 3. Vymysli vlastní pohádku. Nejprve si ji dobře promysli, potom napiš osnovu a podle osnovy pohádku napiš. Nezapomeň na odstavce. 4. Pokud do pondělního poledne stále nebudeš vědět, co s tím, napiš si o nápovědu Žáci jsou seznámeni s důležitostí osnovy příběhu. Na základě doplňování promluv do komiksových bublin tvoří za pomoci přímé řeči příběh. Vymýšlí vlastní zápletky. Komiks je nástrojem k zvládnutí sepsání osnovy příběhu. Podle něho žáci zvládají vyprávět samotný příběh ve větách Český jazyk-sloh str. 52 dle cvičení 1-4 napište do sešitu Čj-Sloh vypravování podle obrázkové osnovy s dnešním datumem, můžete i obrázek pastelkami. Matematika geometrie než dneska začnete , shlédněte nápovědné video jak na to : https:. Vypravování podle osnovy: 1/ Úvod - vypravování. 2/ Stať - a/ vypravování. b/ líčení. 3/ Závěr - vypravování. 12.hodina, 6.12.2013 Povídka. Dokončení textu Přistání na planetě... 11.hodina, 29.11.2013 Detektivní příběh - inspirace Povídkami z jedné a z druhé kapsy K. Čapka - samostatná práce. 10.hodina, 15.11. Čítanka obsahuje úryvky pohádek, pověstí, básničky a lidová říkadla, vybrané ze zlatého fondu české a světové dětské literatury a je doplněna časovou osou, na které jsou data narození i případně úmrtí autorů zpracována graficky přehledně

Osnova slohové práce - Poradte

Vyprávění podle obrázkové osnovy - Internet P

Stěžejní þástí diplomové práce bude analýza žákovských prací (vypravování podle obrázkové osnovy). Pokusím se vytvořit relativně objektivní obraz úrovně vypravěþských dovedností žáků pátých tříd. Na vzorku žákovských prací budu sledovat užívání substantiv, adjektiv, plnovýznamových sloves ČESKÝ JAZYK: Slovo a jeho význam; Stavba slova, tvar slova a slova příbuzná; Druhy vět; Vypravování podle osnovy; Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, m • vypráví podle osnovy • na přiměřené úrovni popíše zvíře, věc, osobu • opisuje a přepisuje jednoduché texty Učivo - zásady společenského styku - telefonování, tiskopisy - vypravování - popis předmětu, děje - dopis - SMS zpráva, email Aktivity Aktivity, pomůcky, soutěže •Knihovna Jana Drdy čtenářská. - vypravování podle osnovy, popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání OSV 5 Kreativita : cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity JAZYKOVÁ VÝCHOV

Doplňování předpon podle smyslu. Odůvodňování pravopisu s přihlédnutím ke způsobu tvoření slov Osvojování spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin. Osvojování si základního významu předpon. Používání předložek s, z. Procvičování učiva (neukončené) skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. poděkuje, pozdraví a zdvořile komunikuje s dospělými i vrstevníky - respektuje základní komunikační pravidla. v rozhovoru. při vypravování dodržuje posloupnost dějů.

Procházet materiály » Digitální učební materiály RV

 1. sestavování osnovy, vypravování podle série obrázků, popis jednoduchého předmětu, psaní adresy, formulace poděkování, stylizace pozvání, vypravování na základě zážitku atd. V čítankách je slohové učivo formulováno většinou jako otázky nebo úkoly za některými články
 2. Sloh: Vypravování podle osnovy. MATEMATIKA. Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta - opakování - dělení se zbytkem - procvičování - písemné sčítání a odčítání - písemné dělení. M - geometrie - Rýsování kolmic a rovnoběžek. VLASTIVĚDA - české dějiny. Český stát za přemyslovských kníža
 3. ulé online hodiny. Vypracuj do sešitu ( 70 - 100 slov). Test - skupiny hlásek (vypracuj a odešli do pátku, test je na známky)
 4. - zpráva, oznámení,vypravování v umělecké literatuře, popis, výklad - 1.kontrolní práce: VYPRAVOVÁNÍ osnovy, výpisků, anotací, apod. Anglický jazyk 2. stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek.
 5. - umí vypravovat podle osnovy vyjadřovací schopnosti - umí popsat jednoduchou věc - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - umí se vyjádřit v běžných situacíc

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy) - rozhovory žáků k určitému tématu - formulace otázek a odpovědí k danému tématu krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a. 4) Napište vypravování podle osnovy (-je něco jako obsah, pomáhá nám orientovat se v knize nebo v textu a v její struktuře), použít můžete pouze citoslovce: a. procházka lesem. b. setkání s divokým prasetem. c. záchrana přišla včas. Personifikac ŠVP - Základní škola praktická - osnovy. download Stížnost . Komentáře . Transkript . ŠVP - Základní škola praktická - osnovy. podle obrázkové osnovy Vypravování Přísloví Dramatizace příběhu 10 Vv - pohádka. Příloha . 4 ýESKÝ JAZYK - KOMUNIKANÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy Téma Učivo R ník MěsícPočet hodin Průřezová témata Mezi - předmětové vztahy 3 děj - základ vypravování, jednoduchý popis Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 2 Čj sloh Drv, Vv řešit problém OSV 1.1.5 Podle obrázkové osnovy vypráví děj. vypravování Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2 Čj sloh Drv spolupraco va

Vypravování. Správné sezení, držení těla, držení psacích potřeb, sklon sešitu. Psaní písmen, slov, vět a číslic. Úprava zápisu. Kontrola vlastního projevu. Stylizace a kompozice. Popis jednoduchého předmětu a činnosti. Vypravování podle osnovy. komentář. VL - opakovací test - Liberecký kraj (včetně práce s příruční mapou) ČJ- sloh - napsat vypravování na téma Můj úraz (nejprve vymyslet a zapsat osnovu, podle které bude příběh vyprávěn, text bude obsahovat nadpis, členění do odstavců dle osnovy) Sloh: Vypravování podle osnovy - výtah z textu, tvorba osnovy. MATEMATIKA. Matematika - Početní operace do 10 000 - násobilka - písemné dělení - dělení se zbytkem - procvičování - jednotky délky, hmotnosti a objemu - opakování. M - geometrie - rýsování kolmic, které procházejí daným bodem. VLASTIVĚDA - české. Zkuste také napsat osnovu k tomuto textu. Je to těžší, byli jsme zvyklí psát počet bodů osnovy podle počtu odstavců, to teď nepůjde. Úkol mi pošlete naskenovaný nebo ofocený do 29. 5. Nebudu hodnotit kvůli obtížnějšímu vytvoření osnovy. Správné řešení zveřejním 1. 6. Ať se vám daří

Český jazyk 8

Zaručený návod jak napsat osnovu - StudentMa

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro

 1. Příprava 2. Slohové Práce → Vypravován
 2. 5472 prací Slohové práce (slohovky) Český-jazyk
 3. Český jazyk :: ŠVP Kravsk
 4. Třída 4.B Základní škola Svitavy, nám. Míru 7
 5. Český jazyk pro 3. třídu Školík.c
 6. Sloh :: Moje Marjánk
 7. Vypravování podle obrázkové osnovy — říjen opakování

Video: Čeština na pohodu: PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - YouTub

 • Reyův syndrom léčba.
 • Štěrkové parkoviště.
 • Nejkrásnější hádanka fdb.
 • Všechno v životě má svůj důvod.
 • Trháky u šelem.
 • Cbd medical semena.
 • Hedvábné šicí nitě.
 • Namornicke saty.
 • Rigips hmoždinky.
 • Léčivá síla cibule.
 • Icons for pc.
 • Alternativní komunikace autismus.
 • Jak udělat meruňkovou zmrzlinu.
 • Instagram statistiky 2018.
 • Seal team episodes.
 • Toyota corolla 1.6 valvematic recenze.
 • Paracetamol dr max.
 • Ilias agamemnon.
 • Knihkupectví opava.
 • Poker stupnice.
 • Wiki technika.
 • Zara sako panske.
 • Artsablony detske.
 • Dětské společenské boty 24.
 • Captain america winter soldier online.
 • Harrachov card.
 • Kaple sv. václava vinohradský hřbitov.
 • Motivacni dopis vzor.
 • Cisarsky rez rekonvalescence.
 • Canon 6d vs 6d mark ii.
 • Zlatá pamětní mince.
 • Telepizza olomouc kontakt.
 • Jungkook bts.
 • ✓.
 • Anglické fráze při loučení.
 • Snář porod kluka.
 • Destiláty olomouc.
 • Držák na kolo pro psy s pružinou.
 • Chrome shortcuts.
 • Výrobky na halloween pro děti.
 • Projekt dětský domeček.