Home

Věkové složení obyvatelstva 2022 graf

Věkové složení obyvatelstva, zpracované na základě bilance přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva v roce 2019. Data jsou zpracována podle pohlaví a jednotek věku k 1.1.2019, 1.7.2019 a 31.12.2019 podle regionů soudržnosti, krajů a okresů. Na úrovni republiky počet obyvatel podle pohlaví, jednotek věku a rodinného stavu k 31.12.2019 Věková pyramida (také věková struktura) představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Název je odvozen od trojúhelníkové podoby grafu, ze kterého lze věkovou strukturu obyvatelstva vyčíst. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území Představte si, že toto je zadání, které máme. Takovýto graf chceme, a i když není přímo v klasickém výčtu grafů, pokusíme se jej vyrobit. Pokud máte hravou náturu, jistě si to nejprve zkuste sami a na další stranu jděte teprve potom, jistě Vám to pak dá víc. StatSoft Graf porovnávájící věkové složení obyvatelstva 30.04.2018 Věkové složení obyvatelstva - 2017 2018-05-23: Minuta s XTB - video z YouTube Graf USD / LAK od 23.2.2018 do 23.2.2019, exotické měny, grafy kurzů mě Proměny věkového složení obyvatelstva ČR: Poznámka: Anotace: Analytická zpráva o minulém, současném a budoucím vývoji věkové skladby obyvatelstva ČR. Popisovány jsou nepravidelnosti v početnosti věkových skupin, důvody jejich vzniku a důsledky pro budoucí demografický vývoj

Věková struktura obyvatel ČR - Muži Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011 Věkové složení: 0-14 r. 16,09%, 15-64 r. 69,99%, nad 65 r. 13,92%. Urbanizace: 74,5%. Jako první důsledek přechodu k tržnímu hospodářství bylo snížení počtu i podílu ekonomicky činného obyvatelstva. Také opětovné osamostatňování násilně slučovaných obcí odráží hluboké proměny naší společnosti Složení obyvatelstva po roce 1945. Největším zásahem do demografického složení obyvatelstva byl odsun 3 milionů Němců, čímž se obyvatelstvo českých zemí snížilo na 8,7 milionu. Po únoru 1948 navíc odešla vlna 60 tisíc politických emigrantů Věkové složení obyvatelstva 2012 Věkové složení obyvatelstva - 2018 ČS . Věkové složení obyvatelstva, zpracované na základě bilance přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva v roce 2018. Data jsou zpracována podle pohlaví a jednotek věku k 1.1.2018, 1.7.2018 a 31.12.2018 podle regionů soudržnosti, krajů a okres Dále byla nejvyšší nemocnost dlouhodobě zaznamenána ve věkové skupině 6-14 let. Srovnání sezón 2016/2017 a 2017/2018 - nemocnost v minulé sezóně se pohybovala dva týdny nad epidemickou hranicí 1 600/100 000 obyvatel (4. a 5. KT), v letošní sezóně byla nemocnost nad epidemickou hranicí celých 7 týdnů (5. - 11. KT)

Věkové složení. Pro obec není důležitý pouze počet jejích obyvatel, ale také věkové složení. A to pro nejmenší obce již nevypadá dobře (viz graf 3).Malé obce mají v rámci velikostních skupin nejvyšší podíl seniorů (20,8 %) a nejnižší podíl dětí 15,1 %) na počtu obyvatel, které v nich žijí. Jen o málo lépe je na tom skupina největší obcí s podílem. Složení vzorku, pokud jde o základní demografické charakteristiky, odpovídá struktuře české populace ve věku 15 let a více podle věku a pohlaví (Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2016, ČSÚ 2017). Složení výběrového souboru je reprezentativní rovněž podle krajů ČR. Demografické charakteristiky vzork

Věkové složení obyvatelstva - 2019 ČS

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku patří mezi základní demografické struktury obyvatelstva. Při stejném početním stavu mohou mít jednotlivé populace zcela rozdílnou věkovou strukturu a zastoupení podle pohlaví, proto je nutné věnovat těmto strukturám zvýšenou pozornost. Graf 1: Věkové složení obyvatel.

Věková pyramida - Wikipedi

Graf: Počet narozených vLibereckém kraji -okresy, kraj Zdrojdat: ČSÚ, počet narozených vLibereckém kraji o jeho okresech k31.12. Od roku 2011 podíl obyvatelstva v kategorii 65+ převyšuje podíl obyvatelstva 0-14 a dá se očekávat, že se bude ve vztahu k věkové kategorii 0-14 navyšovat i nadále Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2018 s republikovým průměrem Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2008 a 2018 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2018 Animované grafy Věková struktura v. Vývoj věkové struktury pokračoval v roce 2019 ve směru stárnutí populace, což dokládá nejen růst podílu seniorů v populaci, ale i další charakteristiky věkového složení: průměrný věk obyvatel ČR se v roce 2019 meziročně zvýšil o 0,1 roku na 42,5 let; věkový medián vzrostl o 0,3 roku na 43,0 let; na sto osob ve. 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR8 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR10 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 11 2.I.1 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2017 podle odvětví 1

Věkové složení obyvatelstva - 2016 ČSÚ - czso. Věkové složení obyvatelstva, zpracované na základě bilance přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva v roce 2016. Data jsou zpracována podle pohlaví a jednotek věku k 1.1.2016, 1.7.2016 a 31.12.2016 podle regionů soudržnosti, krajů a okresů Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje v letech 2008 a 2018 Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2018 Živě narození podle věku matky v Moravskoslezském kraji Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje k 31.. Věkové a genderové složení obyvatelstva V regionu MAS Opavsko je celkem 9 468 mladých lidí ve věku 0 - 14 let (16% populace), 10 548 obyvatel starších 65ti let včetně (18% populace) a 38 990 obyvate 2018: 2019: Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 516 149: 517 087: 518 337: 520 316: 522 662 muži: 255 159: 255 691: 256 604: 257 948: 259 694 ženy: 260 990: 261 396: 261 733: Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje k 31. 12. 2008 a 2018 Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje k 31. 12. 2018 a k 1. 1. 2050.

Je nutné však upozornit na to, že ČSÚ do věkové skupiny 65 a více let zahrnul také nezjištěný věk, který může výsledek zkreslovat. Graf 2 znázorňuje vývoj procentuálních podílů obyvatel věkového složení 0-14 let v krajích ČR v letech 1991, 2001 a 2011. Jak lze vidět, podíl obyvatelstva ve věku 0-14 let se od rok Věkové složení obyvatelstva - 2016 ČS . This preview shows page 9 - 12 out of 12 pages. Věková struktura obyvatel podle sčítání lidu [Age Retrieved November 6, 2016, from EUROSTAT. (2016). Unemployment by sex and age . Retrieved November 6, 2016 from Security Magazín. (2016). Teroristický útok v ČR je jen otázkou času, tvrdí. Složení obyvatelstva podle pohlaví je ovlivněno společensko- Významnější změny probíhají v současné době ve věkové struktuře obyvatelstva. Průvodním jevem je stárnutí obyvatelstva. Struktura obyvatel podle věku nabývá v posledních letech na Graf 4 - 6: Věková struktura obyvatelstva v roce 2005 (v %

2015

(migrace, přirozená měna) a věkového složení, předpokládané tendence ve vývoji (prognóza), srovnání s městy ČR. 2 Popis - základní informace 2.1 Stav Počet obyvatel Město Plzeň má 169 033 obyvatel (31. 12. 2014). Žije zde 29,4 % obyvatel Plzeňského kraje a 1,6 % obyvatel České republiky. Věkové složení obyvatelstva 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR8 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR10 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 11 2.I.1 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2019 podle odvětví 1 Oficiální stránky Českého statistického úřadu Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa Graf 5 Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel ve městě Dobruška do roku ì ï î.. 19 Graf 6 Demografická prognóza pro město Dobruška do roku î ì ï î pro věkové skupiny nad ñ let 20 Graf 7 Struktura ekonomiky ve vybraných SO ORP Královéhradeckého kraje podle podílu n Vývoj obyvatelstva České republiky, Úvod 2018 5 Úvod: Vývoj obyvatelstva v roce 2018 Populační vývoj České republiky v roce 2018 byl ve znamení růstu počtu obyvatel.Na celkovém ročním přírůstku 39,7 tisíce osob se výrazně větší měrou podílela zahraniční migrace se saldem 38,6 tisíce než přirozená měna s přírůstkem 1,1 tisíce osob

 1. 2018. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print. Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou.
 2. Následující graf [obr. 7] ukazuje demografické složení obyvatelstva ČR k 31.12.2007. Vidíme, na něm, že skutečně přibývá mužů a žen ve starším věku. U těch zářezů a vyboulenin lze popisovat, vysvětlovat, proč k tomu dochází, o tom se ještě zmíníme
 3. Tab. 1: Vývoj složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin mezi lety 2000-2065, vybrané roky (v %) Zdroj: ČSÚ . Graf 1: Vývoj dětské a poproduktivní složky obyvatelstva ČR mezi lety 2009-2065 (v %) Zdroj: ČS
 4. Věkové složení obyvatelstva - 2018. Praha: Český statistický úřad, 2019. [cit. 2019-05-20] Dostupné z: že zatímco v roce 2018 je ve věkové kategorii 65+ každý pátý člověk, v roce 2030 to bude každý čtvrtý člověk a v roce 2050 to bude každý třetí Graf č. 1: Projekce vývoje obyvatelstva ČR ve věkových.
 5. Obyvatelstvo - studií obyvatelstva se zabývá demografie - růst počtu, rozmístění, věkové složení, zaměstnanost, vzdělanost, sídla Růst počtu obyvatelstva: - v současnosti je na Zemi kolem 7 miliard obyvatel - rovnoměrně se zrychluje - na území ČR - 1810 4 mil., 1910 10 mil., 2010- 10 mil - k největšímu nárůstů došlo v době průmyslové revoluc

Tvůrcem mapy je Jakub Marian, který rozdělil věkové složení obyvatelstva jednotlivých zemí, aby byly údaje srovnatelnější. Čísla jsou ale jen teoretická, nejsou reálným ukazatelem - takto by vypadal počet sebevražd, kdyby měla každá země stejné věkové složení obyvatelstva UZ ½I µVA µNI µTABA µKUA ALKOHOLUVC ½ESKE µ REPUBLICE2018. Státní zdravotní ústav, 2019. LadislavCsémy ZuzanaDvořáková AlenaFialová MiloslavKodl MiroslavaSkývová. 1. A)ÚVOD. Ve většině vyspělých států je užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších, avšak preventabilních příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění Složení obyvatelstva podle v ěkových skupin k 31. 12. (tis. osob) Celkem 10 287 10 381 10 468 10 507 do 14 let 1 479 1 477 1 480 1 494 15-64 let 7 325 7 391 7 432 7 414 65 a více let 1 483 1 513 1 556 1 599 Muži 5 026 5 083 5 137 5 15

23.05.2018 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v ..

29.03.2019 Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001 ..

Strom života Eva Krulov Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území. Věková struktura je velmi důležitý nástroj při určování sociální politiky v daném místě, jelikož se z ní dají vyčíst.

1.2 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA Věkové složení obyvatelstva představuje jednu z významnějších demografických charakteristik obyvatelstva v přímé vazbě na přirozenou reprodukci obyvatel - určuje další vývoj počtu obyvatel, nese míru reprodukce, úmrtnosti, fertilitu žen atd Praha - Životní prostředí 2018 C1 OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY 212 Obr. C1.3: Naděje dožití při narození; 1995-2018 Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky. Zdroj: ČSÚ Obr. C1.4: Věkové složení obyvatelstva; 2008, 2018 Zdroj: ČSÚ 64,00 66,00 68,00 70.

Věková struktura obyvatel ČR - Epřehledy

 1. Graf 19: Nezaměstnanost dle území Pověřených obecních úřadů v Pardubickém kraji, leden 2018... 35 Graf 20: Počet uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa v Moravské Třebové, 2008-2017.. 35 Graf 21: Struktura uchazečů o zaměstnání ve městě Moravská Třebová dle věkových skupin, 2008
 2. 10 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA OSTRAVY 2005 (v % úhrnu obyvatelstva) 2,2 2,2 2,9 3,2 3,3 4,3 4 3,4 3,4 3,6 3,9 3,8 3,4 2,2 2,1 1,8 1,4 0,6 2,4 2,2 3,0 3,3 3,4 4.
 3. Zdroj dat: Věkové složení obyvatelstva, Demografická projekce (ČSÚ) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 el Graf 1.2.6: Vývoj počtu obyvatel okresů Plzeňského kraje ve věku 20 let DO KT PM PJ TC Zdroj dat: Věkové složení obyvatelstva (ČSÚ

Česká republika - obyvatelstvo - Zeměpis - Maturitní otázk

Graf opraven. První verze vznikla na špatném vzorečku. Jak v roce 2017 vypadalo věkové složení českého Facebooku a Instagramu můžete vidět na dalším grafu. Mimochodem ten skok na konci je proto, že je to kategorie 65+. A jak vypadá aktuálně, tj. 2019/12: Co tedy čekat v příštím roce a přespříštím Tab. 1: Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, muži a ženy, k 1.1., střední varianta projekce do roku 2066, vybrané roky Věková skupina 2012 2017 2025 počet podíl na popu-laci ČR (v %) podíl žen ve věkové skupině (v %) počet podíl na popu-laci ČR (v %) podíl žen ve věkové skupině (v %) počet podí V roce 2050 bude ve věkové kategorii 65+ každý třetí obyvatel R a v e věkové kategorii 80+ bude každý jedenáctý obyvatel R. Podle střední varianty prognózy ČSÚ o vývoji české populace do roku 2100 (viz Graf þ. 1) se poet obyvatel R z 10,6 milionů v roce 2018 zvýší v roce 2030 na 10,8 milion Dnešní sváteční den využila část veřejnosti k podpoře veřejnoprávní televize a přijela auty k hlavní budově na Kavčích horách. Byly k vidění transparenty, vlajky, trikolory a k slyšení významné osobnosti nejen kultury a klaksony

Obyvatelstvo Česka - Wikipedi

předvídat potřeby obyvatelstva. Graf č. 4, Obyvatelé Slavhostic v pětiletých věkových skupinách, 1. 1. 2018 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Ze současného stavu lze vyčíst sestupné obsazení věkových kategorií, které naznačuje prohlubující se nepoměrné věkové rozložení obyvatelstva v populaci Slavhostic Věkové složení obyvatelstva. 1 /1. Věkové složení obyvatelstva. Zdroj: ČSÚ.

Věkové složení obyvatelstva 2012, vydávám

Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí v první polovině 20. století, rezidenční a průmyslová předměstí 4 Vývoj sociálního prostředí a věkové struktury Již od doby největšího rozvoje - 20. let minulého století - jsou Dejvice historicky sociálně silnou čtvrtí Graf 4 - Pohyb obyvatel ve správních obvodech ORP Kraje Vysočina v letech 2008 až 2013. Zdroj dat: ČSÚ. Klíovou charakteristikou populace je její věkové složení, které významně ovlivňuje souasné demografické chování i budoucí vývoj populace. Graf 5 - Věková struktura obyvatelstva v Kraji Vysočina v letech 2013 a 202 48,3 % z celku a ženská 51,7 %. Procentuální srovnání složení obyvatelstva České republiky je v poměru 49,2 % mužů a 50,8 % žen ke dni 31. 12. 2018. Údaje k věkové struktuře obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm a v rámci České republiky v letech 2014 až 2018 jsou uvedeny v Tabulce 2. Tabulka 2 Věková struktura. věkové složení obyvatelstva. Klíčovým faktorem se stává mezigenerační obměna v ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Do ekonomicky neaktivního věku odcházejí populační ročníky narozené v 50. letech 20. století, na trh práce vstupují a budou vstupova

Zhodnocení chřipkové sezóny 2017/2018

Jako příklad je možno uvést skutečnost, že města, silně podporovaná v 80. letech bytovou výstavbou a následnou migrací, mají dodnes příznivé věkové složení. Vývoj rozmístění obyvatelstva v krajíc Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která se věnuje charakteristice demografického vývoje ve světě.V textu jsou vysvětleny některé pojmy a naznačeny demografické procesy. Následující maturitní otázku naleznete zde Jihozápadní Asie - maturitní.

Z analýzy věkové struktury obyvatelstva vyplývá, že v celé EU-27 byli cizí státní příslušníci v průměru mladší než domácí. Rozčlenění cizinců podle věku ukazuje, že ve srovnání s místním obyvatelstvem je u nich silněji zastoupena věková skupina relativně mladých dospělých osob v produktivním věku Graf č. 3 Počet dětí v mateřských školách - srovnání 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Věkové složení dětí Nejsilnější věkovou kategorií dětí navštěvujících mateřsk školy jsou děti pětilet

Vylidňují se malé obce? - DV

1918 - 2018. demographic structures of the czech republic population during the 1918 - 2018 period. lucie kopeckÁ 28. posouzenÍ stavu zdravÍ a nerovnostÍ ve stavu zdravÍ populace v zemÍch eu-28. assessment of health status and inequalities of the population´s vÝvoj poČtu a vĚkovÉ. ho sloŽenÍ obyvatelstva Věkové složení obyvatelstva Ke konci roku 2017 měla obec Žich-línek 1001 obyvatel. Z toho bylo 509 mužů, 492 žen, 189 obyvatel 0-15 let, 812 obyvatel 15 a více let. Věkový průměr činil 38,3 roku. Obec má nižší index stáří, což je dáno přede-vším vyšším podílem dětí ve věkové struktuře obyvatel. Seznam subjekt Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,78 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen 15-49 let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu) Demografické údaje - věkové složení: 0-14 let 22,61 %; 15-24 let 15,22 %; 25-54. Graf představuje vývoj počtu obyvatel města Olomouce od roku 2000 do roku 2014. Obecně lze říci, že se jedná o klesající tendenci. V roce 2000 žilo ve městě Olomouci více než 102 tis. (102 702) obyvatel, v roce 2014 již jen necelých 100 tis

Střední stav obyvatelstva 10266646 10322689 56043 x x Tabulka 5 - Věkové složení obyvatel Královéhradeckého kraje území počet obyvatel věková skupina celkem muži ženy 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ Královéhradecký kraj 549643 79829 386995 82819 41202 194400 32986 38627 192595 49833 v tom okres Obrázek 9: Věkové složení obyvatelstva v roce 20189 Z pohledu velikostní struktury obcí v ORP Blansko patří Dlouhá Lhota mezi malé obce na území, viz obr. 9. Z toho důvodu musí občané dojíždět na úřady, do zaměstnání, do škol a do zdravotnických zařízení strategickÝ plÁn rozvoje mikroregionu tŘebechovicko do roku 2020 příloha č. 1 analytickÁ ČÁst - profil mikroregion

Tabulka 1: Věkové složení obyvatelstva eské repu bliky v letech 2001 - 2003 a 2010 - 2012 Tabulka 2: Struktura populace seniorů v ýeské republice za roky 1991, 2001 a 2011 Tabulka 3: Poet zaměstnaných a nezaměstnaných seniorů v ýeské republice dle věkových kategorií v roce 201 Domácí příprava 1.6.. - 5.6.2020 SEPTIMA B. Téma: Věkové složení obyvatel. v Českých zemích. V návaznosti na minulé hodiny, kdy jsme hovořili o vývoji počtu obyvatel v Českých zemích a přirozené měně obyvatel (plodnost, porodnost, ), se dnes podíváme na věkové složení obyvatel České republiky a jeho důsledky

Demografická studie pro území ORP Ústí nad Labem AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz 3 6.2. Rysy budoucího vývoje Ústí nad Labem, jeho specifika, silné slabé stránky a pozice v regionu, orientačn Rozložení obyvatelstva ORP (k 31. 12. 2018) podle pohlaví a jednoletých věkových intervalů demonstruje následující graf. Úroveň průměrného věku obyvatele ORP Bílina dokazuje, že populace města je mladší ve srovnání s populací České republiky. Průměrný věk obyvatele ORP Bílina je 40,8 let, což je 1,5 roku méně Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku k 31. 12. → dále je nutné vybrat územní úroveň - obec s rozšířenou působností (SO ORP), vybrat datum- např. 31. 12. 2015 (pokud data za rok 2016 ještě nejsou kompletně k dispozici) a vybrat konkrétní vámi zvolené SO ORP. tipy na zaJímavé a přínosné zdroJe. Národnostní složení: Cca 95,1 % obyvatelstva tvoří Dánové, na jihu Jutského poloostrova žije relativně malá německá menšina (asi 20 tis. osob); zbytek (cca 240 tis.) tvoří cizinci, z nichž 61,3 % pochází z Evropy (země bývalé Jugoslávie, Turecko), 21,6 % z Asie (Irák, Pákistán, Írán) a 9,8 % z Afriky (Somálsko) Jak ukazuje graf na straně 31, lze také do budoucna oče-kávat, že bude přibývat občanů starších šedesáti let. Proměna věkové struktury obyvatelstva Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1995 a odhad pro rok 2020 Krásný a moderně vybavený dům s pečovatelskou službou v Plzn

Vývoj obyvatelstva a bytového fondu Tab. 7 - Největší úbytky v obcích chrudimského okresu v letech 2017-2018 Tab. 8 - Přírůstek a úbytek ve vybraných obcích blízkých Chrudimi 2016-2018 Graf 1 - Věkové složení obyvatel Chrudimi 2007 versus 2017 Graf 2 - Stáří bytových domů v Chrudimi. 4 0. Úvo obyvatelstva na 1 km2 Počet obcí s počtem obyvatel Počet obcí se statutem města Podíl městského obyvatelstva do 199 200-999 tis. a více v % Tábor 79 100 204 80 612 80,45 44 25 10 7 72,8 T. Sviny 16 45 234 18 563 41,04 1 11 4 3 62,7 Třeboň 25 53 813 25 026 46,51 8 12 5 4 69,4 Týn nad Vlt Graf 4 Pohyb obyvatelstva, vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 2.1.1 Věkové složení obyvatel Více než počet obyvatel je pro rozvoj obce určující jeho věkové složení. Z procentuálního zastoupení věkových skupin obyvatel v jednotlivých letech je zřejmé převažující zastoupení osob v produktivním věku v rozmezí 15. Sezóna 2018⁄2019; Sezóna 2017⁄2018; Sezóna 2016⁄2017; Sezóna 2015⁄2016; Analýza obyvatelstva. Četnost nejčastěji používaných jmen v r. 2013 a 2017. Věkové složení obyvatelstva 01/2013 a 01/2017. Statistika pohybu obyvatel v letech 2007 až 2016. Obec graf č. 1: Vývoj obyvatelstva ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností v letech 2015, 2030 a 2050 pramen: vlastní zpracování Z uvedeného grafu jsou zřejmé hlavní změny ve věkové struktuře obyvatelstva v tomto správním obvodu. V r. 2015 jsou nejsilnější věkovou skupinou - jak u mužů, tak i u že

COVID-19 Onemocnění aktuálně od MZČ

Tabulka 5: Věkové složení obyvatelstva K 1. 1. 2017 Muži Ženy Celkem 0-14 let 15-64 let 65+ let 0-14 let 15-64 let 65+ let 0 - 14 let 15-64 let 65+ let Beňov 52 224 53 45 223 74 97 447 127 Bezuchov 16 60 12 9 62 25 25 122 37 Bochoř 77 343 70 72 296 119 149 639 18 Řízení, která započala na konci roku 2017, pokračují ještě v roce 2018. 9 5 3 0 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň bez PnP PŘÍSPĚVKY NA PÉČI VĚKOVÉ SLOŽENÍ KLIENTů (graf) PŘÍSPĚVKY NA PÉČI (graf Obecné: Originální název: Elliniki Dhimokratia: Český název: Řecká republika: Užívaný název: Řecko: Anglický název: Greece: Rozloha: 131 940 km 2. 3.2 Počet a věkové složení obyvatelstva město Bučovice Na konci roku 2016 obývalo město Bučovice 6 460 obyvatel. V průběhu posledních tří let je zřejmá mírně klesající tendence. Úbytek obyvatelstva je ovlivněn úmrtností a počtem odstěhovaných v poměru k počtu narozených a přistěhovaných obyvatel Zdravotnictví ČR 2005 ve statistických údajích 2 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za rok 2005. Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za předpoklad

Graf þ. 2 Věkové složení obyvatelstva 0% 20% 60% 80% 100% þ R FH VND X H d u Y Y /iQ\ 0-14 15-64 DYtFHOHW Zdroj: SÚ Z výše uvedené tabulky a grafu je patrné, že nejpoetnější věková kategorie jsou lidé v produktivním věku. Nejvíce obyvatel je ve věku od 20-40 let. [ýSÚ: Sþítání lidu, domů a bytů 2001 KONCEPCE DOPRAVY V KLIDU VE MĚSTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Analytická a Návrhová část ZADAVATEL: Město Ústí nad Orlicí Zastoupeno: Petrem Hájkem, starostou města Sychrova ulice 16, 562 24 Ústí nad Orlic 2018 zde žilo 4557 obyvatel, z toho 2209 mužů a 2348 žen. Věkové složení obyvatelstva se za posledních 5 let zásadně nezměnilo, přibylo obyvatel ve všech kategoriích, největší nárůst byl však v kategorii 65 let a více, naopak dětí do 14 let mnoho nepřibylo Tab. č. 2 Srovnání věkového složení obyvatelstva, 2015 Region Obyvatelstvo ve věku Celkem % obyvatel ve věku Index 0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 stáří 65 a více Mnichovo Hradiště 1 260 5 584 1 678 8 522 15 % 66 % 20 % 133 ORP Mnich. Hradiště 2 777 11 236 3 087 17 100 16 % 66 % 18 % 111 Středočeský kra

č.j.:460/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 478 ze dne17.06.2014 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014 - 202 Monako 22 148 Dánsko 125 Bosna a Her. 75 Vatikán 1 814 Polsko 122 Bulharsko 70 Malta 1 270 Portugalsko 114 Irsko 58 San Marino 459 Slovensko 110 Litva 53 Nizozemsko 392 Albánie 109 Bělorusko 47 Belgie 340 Francie 109 Černá Hora 45 V. Británie 241 Maďarsko 109 Lotyšsko 36 Německo 231 Slovinsko 99 Estonsko 30 Lichtenštejnsko 213. Z další prognózy věkové struktury obyvatel města Bílovec do roku 2036 (viz graf 2.3) rovněž vyplývá, že do budoucna bude pokračovat negativní trend stárnutí populace, a to na úkor produktivní složky obyvatelstva i dětské, pedproduktivní složky obyvatel. Celkovř ě s 5. Český statistický úřad. Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2017. Stav k 31. 12. 2017. Praha: Český statistický úřad 2018. 6. Kučera Z, Pelikan J, Šteflová A. Health literacy in Czech population results of the comparative representative research. Čas. Lék. čes. 2016; 155(5): 233-241. 7

 • Ip adresa facebooku.
 • Flash disk 32gb alza.
 • Sprchové dveře skládací 120.
 • Kung fu panda 3 kukaj.
 • Aktivace ořechů.
 • Výroba papíru v čr.
 • Bylinný extrakt ze zeměžluče .
 • Jazzfest znojmo.
 • Harley davidson street 750 cena.
 • Aliexpresshttps www google com /? gws_rd ssl.
 • Santa cruz tallboy.
 • Ojmjakon temperature.
 • Gta san andreas wiki.
 • Make iso from bootable cd.
 • Rakovina páteře příznaky.
 • Kancelářské židle s opěrkou hlavy.
 • Indukční sporák 220v.
 • Vitas 2019.
 • Digitální budík s velkými číslicemi.
 • Medník frýdek.
 • Jak se zbavit chloupků v intimních partiích.
 • Https calendar google com calendar render.
 • Zánět ucha u psa.
 • Zatoulal se kocourek.
 • Nevím co se svým životem.
 • Křečové žíly strava.
 • Chirurgická extrakce zubu cena.
 • Victorinox swissclassic nůž na rajčata.
 • Zymogenní granula.
 • Mtb tretry scott.
 • Kurilsky bobtail.
 • Kočárek maclaren bmw.
 • Móda padesátá léta.
 • Chci do ameriky san francisco.
 • Cdj bazar.
 • Sumerská kultura.
 • Commencal meta am 29 essential.
 • Černá zmrzlina prodej.
 • Vestavěné skříně ostrava třebovice.
 • Plastická chirurgie ob care.
 • Křeček červená moč.